Selective Dorsal Rhizotomy (SDR)

Information about the Selective Dorsal Rhizotomy (SDR) service at Alder Hey.